Harmonogram pracy PSZOK

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) mieści się:

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.
Ul. Krótka 8
69-100 Słubice
Tel. (95) 7582762

„PSZOK” czynny jest w następujących godzinach:

 • poniedziałki w godzinach od 7.00 do 18.00
 • środy w godzinach od 7.00 do 18.00
 • soboty w godzinach od 7.00 do 18.00

Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w Słubicach przy ul. Krótkiej 8

§ 1

Regulamin określa zasady przyjmowania odpadów komunalnych przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zwany dalej „PSZOK”.

§ 2

 1. PSZOK przyjmuje odpady komunalne wytworzone i dostarczone przez mieszkańców Gminy Słubice w ramach zawartej umowy z Gminą Słubice Nr 426 z dnia 28.11.2013r.
 2. W PSZOK zbierane są tylko i wyłącznie wskazane niżej rodzaje odpadów komunalnych:
  • baterie i akumulatory
  • chemikalia (farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice oraz detergenty nie zawierające substancji niebezpiecznych)
  • zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny
  • meble i odpady wielkogabarytowe
  • zużyte opony z pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony; w ilości nieprzekraczającej 4 szt./rok z gospodarstwa domowego
  • odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z prowadzenia drobnych prac nie wymagających zezwolenia na budowę (niezanieczyszczone odpady betonowe oraz gruz betonowy i ceglany) nie więcej niż 1,5 m3
  • papier, tektura
  • tworzywa sztuczne
  • metal
  • opakowania szklane (butelki, słoiki)
  • odpady zielone
  • popiół i żużel z urządzeń grzewczych
  • leki
 3. PSZOK nie przyjmuje odpadów zmieszanych.

§ 3

 1. Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik PSZOK.
 2. Przyjęcia dokonuje się po sprawdzeniu zawartości dostarczonych odpadów, ich zgodności z wykazem przyjmowanych odpadów, ich czystości i składu.
 3. Korzystający z PSZOK zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania niniejszego regulaminu i do wykonywania poleceń pracownika punktu w zakresie przekazania odpadów.

§ 4

 1. PSZOK przyjmuje odpady tylko od mieszkańców Gminy Słubice po okazaniu dowodu wniesienia opłaty za ostatni miesiąc za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z dokumentem tożsamości.
 2. Odpady dostarczone do PSZOK muszą być posegregowane.
 3. Dostarczone odpady nie mogą być zmieszane i zanieczyszczone innymi odpadami.

§ 5

Do PSZOK nie przyjmowane są następujące rodzaje odpadów:

 1. materiały izolacyjne: styropian, wełna mineralna, papa
 2. zmieszane odpady komunalne
 3. zmieszane odpady budowlane

§ 6

Każdorazowe przyjęcie odpadów do PSZOK potwierdzane jest na formularzu przyjęcia odpadów.

§ 7

 1. Odpady wymagające opakowania przyjmowane są wyłącznie w szczelnych i niecieknących pojemnikach, zawierających informację o rodzaju odpadu.
 2. Odpady ulegające biodegradacji przyjmowane są w workach foliowych o pojemności od 60 do 120 l.

§ 8

Do PSZOK przyjmowane są wyłącznie odpady dostarczone w sposób umożliwiający ich selektywne odebranie.

§ 9

Obsługa PSZOK odmówi przyjęcia odpadów dostarczonych w sposób niezgodny z regulaminem.

§ 10

Na terenie PSZOK dzieci poniżej 12 roku życia mogą przebywać jedynie pod opieką osoby pełnoletniej.

§ 11

Osoby przebywające na terenie PSZOK zobowiązane są do:

 1. Przestrzegania zaleceń obsługi PSZOK, w szczególności w zakresie miejsca złożenia odpadów oraz sposobu poruszania się po PSZOK
 2. Zachowania wymogów bezpieczeństwa, w szczególności nieużywania źródeł otwartego ognia
 3. Zachowania kierunku przemieszczania się wynikającego z oznakowań

§ 12

Harmonogram i Regulamin korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dostępny jest na stronie internetowej: www.pukslubice.pl oraz www.slubice.pl